แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
36% Complete
43 of 45
ข้อที่ 43.

ข้อมูลแสดงสมบัติบางประการของสารบริสุทธิ์ 4 ชนิด เป็นดังนี้

จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

เฉลย

ตอบ 4) ไม่ใช่ ใช่ ใช่่

43.1 ไม่ใช่ เพราะสาร A สามารถแยกสลายทางเคมีได้ จัดเป็น สารประกอบ ไม่ใช่ธาตุ 

43.2 ใช่ เพราะสาร B สามารถนำไฟฟ้าได้ แต่สาร E นำไฟฟ้าไม่ได้ และจัดเป็นธาตุ เพราะไม่สามารถสามารถแยกสลายทางเคมีได้

43.3 ใช่ เพราะสาร C และสาร D สามารถแยกสลายทางเคมีได้ จัดเป็น สารประกอบ โดยสาร C มีสถานะแก๊ส สาร D มีสถานะของแข็ง