แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
29% Complete
18 of 45
ข้อที่ 18.

นำก้อนโลหะ A มาทำปฏิกิริยากับสารละลาย B ที่มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดจะใช้เวลา 20 นาที พบว่าเกิดตะกอน C มวล 6 กรัม ดังสมการ

A(s) + B(aq) → C(s)

ข้อใดไม่ใช่การทดลองที่จะทำให้เกิดตะกอน C จนสมบูรณ์ โดยใช้เวลาน้อยกว่า 20 นาที

เฉลย

ตอบ 1) เติมน้ำ

การลดเวลาในการเกิดปฏิกิริยาคือการเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สมบัติของสารตั้งต้น ความเข้มข้นของสารตั้งต้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น

ทบทวนบทเรียน
ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย | 7492 views
ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย | 53144 views