ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
28% Complete
3 of 32
ข้อที่ 3.

การใช้โวหารในข้อใดมีความหมายไม่ถูกต้อง