ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
66% Complete
2 of 32
ข้อที่ 2.

ข้อใดมีความหมายตรงกับประโยค “อรรถพลเป็นเด็กที่มีปฏิภาณไหวพริบ”