ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
59% Complete
4 of 32
ข้อที่ 4.

(ก) ปลาหมอเป็นปลาน้ำจืดพื้นบ้านของไทย มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าปลาหมอหรือปลาหมอไทย / (ข) ปลาหมอเป็นปลาที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากมีรสชาติดี เนื้อแน่น นุ่ม หวาน แต่มีราคาค่อยข้างแพง / (ค) ปลาหมอเป็นปลาที่พบได้ในทุกแหล่งน้ำ กระจายอยู่ทั่วไปในทวีปเอเชีย สำหรับในประเทศไทยพบทุกภาค / (ง) คนไทยเชื่อว่าหากปล่อยปลาหมอจะทำให้ไม่เป็นโรคได้หรือหายจากโรคได้ ด้วยชื่อที่มีความหมายถึงหมอหรือแพทย์ผู้รักษาโรค

ข้อใดเป็นข้อเท็จจริงทั้ง ๒ ข้อความ