ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
28% Complete
1 of 32
ข้อที่ 1.

ข้อใดอธิบายความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ไม่ถูกต้อง