ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
28% Complete
15 of 32
ข้อที่ 15.

ในชั่วโมงการฟัง นักเรียนได้มีโอกาสฟังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๓๐ ความตอนหนึ่งว่า

“เด็ก ๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ”

 

นักเรียนคนใดปฏิบัติตนไม่สอดคล้องตามพระบรมราโชวาทข้างต้น