ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
28% Complete
11 of 32
ข้อที่ 11.

ข้อความใดใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมในการเขียนจดหมายขอบคุณถึงญาติผู้ใหญ่