ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
66% Complete
10 of 32
ข้อที่ 10.

ตารางแสดงข้อมูลร้อยละของกลุ่มประชากรที่บริโภคขนมกรุบกรอบของคนไทยจำแนกตามภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๐

 

๑๐. จากข้อมูลข้างต้น หากวินัยต้องการเปิดร้านขายขนมกรุบกรอบจะต้องเปิดร้าน