ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
66% Complete
9 of 32
ข้อที่ 9.

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนช่วยชาติร่วมกันประหยัดไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ ช่วงเวลากลางวัน คือเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และช่วงเวลากลางคืน คือเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

วิธีการประหยัดไฟฟ้า มี๔ วิธี ดังนี้

ปิด: ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น และปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้

ปรับ: ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเป็น ๒๕ องศา ประหยัดไฟเพิ่ม ๑๐%

ปลด: ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน

เปลี่ยน: เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ และเปลี่ยนช่วงเวลาการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นจากช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นช่วงเวลาอื่น

ข้อใดไม่ใช่ช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ