ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
23% Complete
8 of 52
ข้อที่ 8.

ข้อใดเรียงลำดับความต่อจากข้อความ “การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว........”ได้ถูกต้อง

๑. ยกเว้นพระบรมรูปทรงม้าแห่งเดียวเท่านั้น

๒. ถือเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งประการหนึ่ง

๓. อีกทั้งยังได้เสร็จพระราชดำเนินไปเปิดคลุมพระบรมรูปด้วยพระองค์เองอีกด้วย

๔. ที่พสกนิกรพร้อมใจกันสร้างถวาย ขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่

๕. เนื่องด้วยอนุสาวรีย์ของบุคคลใดมักสร้างภายหลังที่บุคคลนั้นเสียชีวิตแล้ว