ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
19% Complete
10 of 52
ข้อที่ 10.

ข้อใดแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับข้อความต่อไปนี้

ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเทศไทยมีเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ร้อยละ ๑๖ ขาดสารอาหารเรื้อรัง คือมีภาวะเตี้ย แคระแกร็น ส่งผลให้สมองเด็กไม่พัฒนาเต็มที่จนปัจจุบันสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้น ตัวเลขล่าสุดปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีเด็กไทยแรกเกิดถึง ๕ ปี เตี้ยและน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตรฐานเพิ่มขึ้น มีปัญหาเด็กไทยเตี้ยติดต่อกันมา ๑๐ ถึง ๑๕ ปี (รายงานประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ CCF)