ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
40% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9.

พิจารณาวัฏจักรการหมุนเวียนของคาร์บอน แล้วตอบคำถามก   ข   ค   ง   คือกระบวนการใด