ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
100% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10.

ตาราง ผลการสำรวจจำนวนไม้ยืนต้นในป่าดิบชื้น 4 บริเวณ

บริเวณป่าดิบชื้น พื้นที่ป่าดิบชื้น(ไร่) จำนวนไม้ยืนต้น
1 120 75
2 200 90
3 250 150
4 500 180


บริเวณที่ควรปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเป็นอันดับแรก คือบริเวณใด