ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
45% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7.

พิจารณาสายใยอาหาร แล้วตอบคำถามข้อใดเป็นผู้บริโภคอันดับสองทั้งหมด