ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
45% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6.

เฟิร์นเกาะติดต้นไม้ใหญ่ เป็นลักษณะการอยู่ร่วมกันที่คล้ายคลึงกับข้อใด