ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
100% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17.

พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม
   ก. การย่อยอาหาร
   ข. น้ำแข็งหลอมเหลว
   ค. การเกิดสนิมเหล็ก
ข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี