ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
40% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16.

ตาราง ปริมาณสารละลาย และตัวละลายของสารละลายชนิดต่างๆ

สารละลาย ปริมาณสารละลาย (cm3) ปริมาณตัวละลาย (cm3)
120 30
80 24
60 15


สารละลายในข้อใดมีความเข้มข้นเท่ากัน