ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4
16% Complete
23 of 25
ข้อที่ 23.

คำประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ
 

   จักเจียนจอมปลวกเตี้ย    
ดีแต่แล่เนื้อหนู
เบียนเบียดเจียดพิษงู
อุตริรองน้ำค้าง
เติมภู เขาแฮ
เพิ่มช้าง
เพิ่มพิษ นาคนา
ใส่ซ้ำสาคร