ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4
16% Complete
12 of 25
ข้อที่ 12.

ข้อใดใช้ภาพพจน์ชนิดเดียวกับคำประพันธ์ต่อไปนี้
   สรมุขมุขสี่ด้าน  เพียงพิมานผ่านเมฆา