ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4
36% Complete
11 of 25
ข้อที่ 11.

ข้อใดไม่มีคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกับคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความต่อไปนี้
   บุษบกเคลื่อนคล้อยลอยฟ้า