แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนบันทึกแบบต่าง ๆ
73% Complete
4 of 15
ข้อที่ 4.

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการเขียนบันทึกเพื่อสั่งการ

เฉลย

เพราะทุกข้อคือองค์ประกอบของการเขียนบันทึกเพื่อสั่งการ ควรระบุว่า ใครเขียนถึงใคร มีเวลากำกับชัดเจน เขียนเรื่องอะไร และต้องการให้ผู้รับปฏิบัติอย่างไร