แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนบันทึกแบบต่าง ๆ
27% Complete
12 of 15
ข้อที่ 12.

ข้อใดใช้คำขึ้นต้นในการเขียนบันทึกถึงคุณตาเหมาะสมที่สุด

เฉลย

กราบเท้าคุณตาที่เคารพ   ใช้ขึ้นต้นในการเขียนบันทึกถึงคุณตา