แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนบันทึกแบบต่าง ๆ
27% Complete
10 of 15
ข้อที่ 10.

หากเขียนบันทึกถึงคุณครูควรใช้คำขึ้นต้นใดเหมาะสมที่สุด

เฉลย

เรียนคุณครูสมใจที่เคารพ  ใช้ขึ้นต้นในการเขียนบันทึกถึงคุณครู