แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การคัดลายมือ
88% Complete
5 of 8
ข้อที่ 5.

เวลาคัดลายมือควรนั่งอย่างไร

เฉลย

เพราะ การคัดลายมือควรนั่งในท่าตัวตรง มือควรจับดินสอหรือปากกาให้ถูกต้อง