แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การคัดลายมือ
88% Complete
6 of 8
ข้อที่ 6.

การเขียนเว้นระยะช่องไฟให้พอเหมาะหมายความว่าอย่างไร

เฉลย

เพราะ การเขียนเว้นระยะช่องไฟให้พอเหมาะ คือ การเขียนตัวอักษรที่ไม่ชิดติดกัน หรือห่างกันมากจนเกินไป