แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การคัดลายมือ
13% Complete
3 of 8
ข้อที่ 3.

การเขียนตัวอักษรควรเริ่มจากการเขียนส่วนใดก่อน

เฉลย

เพราะ การเขียนตัวอักษรต้องเริ่มจากการเขียนหัวก่อน