แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การคัดลายมือ
88% Complete
2 of 8
ข้อที่ 2.

การคัดลายมือมีกี่ประเภท

เฉลย

2 ประเภท คือ คัดแบบตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ คัดแบบตัวบรรจงครึ่งบรรทัด