แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนย่อความ
67% Complete
4 of 12
ข้อที่ 4.

ย่อหน้าที่สองเป็นการเขียนหัวข้อใด

เฉลย

ย่อหน้าที่สอง จะเป็นการสรุปใจความสำคัญของเรื่อง