แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนย่อความ
58% Complete
3 of 12
ข้อที่ 3.

ย่อหน้าใดเป็นย่อหน้าที่บอกถึงที่มาของเรื่องที่เราเขียนย่อความ

เฉลย

ย่อหน้าแรก เป็นย่อหน้าที่บอกที่มาของเรื่องที่เราทำการย่อความ