แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนย่อความ
25% Complete
2 of 12
ข้อที่ 2.

รูปแบบการเขียนย่อความประกอบด้วยกี่ย่อหน้า

เฉลย

2 ย่อหน้า คือ ย่อหน้าบอกที่มา และย่อหน้าสรุปใจความสำคัญ