แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนย่อความ
42% Complete
1 of 12
ข้อที่ 1.

การเขียนย่อความคือการเขียนลักษณะใด

เฉลย

การเขียนย่อความ คือ การเขียนสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ได้อ่าน ฟังหรือดูมา