แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
58% Complete
8 of 12
ข้อที่ 8.

นิทานที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคือนิทานประเภทใด

เฉลย

นิทานชาดก จะกล่าวถึง ประวัติของพระพุทธเจ้าในภพภูมิต่างๆ