แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย
65% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3.

ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ คำเป็น คำตาย

เฉลย

คำเป็น คือ คำที่อ่านออกเสียงยาว หมายถึง คำที่ สะกดด้วยตัวสะกดในมาตราตัวสะกด แม่กง กม กน เกย เกอว และ แม่กอกา โดยใช้สระที่อ่านออกเสียงยาว เช่น อา โอ เอ อี อือ..
คำตาย คือคำที่ออกเสียงสั้น หมายถึง คำที่สะกดด้วย แม่ กก กบ กด และแม่กอกา ใช้สระเสียงสั้น เช่น อะ อิ โอะ เอะ ..