แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การใช้พจนานุกรม
70% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9.

ข้อใดเรียงลำดับตามพจนานุกรมได้ถูกต้อง

เฉลย

เพราะเรียงลำดับตามพยัญชนะ  จ มาก่อน ด มาก่อน ท มาก่อน ภ