แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การใช้พจนานุกรม
40% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

จากคำที่กำหนดให้ จงเรียงลำดับตามพจนานุกรมให้ถูกต้อง
ธนาคาร  ธนบัตร  ธนาณัติ  ธรณี

เฉลย

เพราะ เรียงลำดับตามพยัญชนะ น มาก่อน ร
    - ธน มาก่อน ธร
    - คำที่ไม่มีรูปสระมาก่อนคำที่มีรูปสระ ธน มาก่อน ธนา
    - พยัญชนะ ค มาก่อน ณ  ธนาค มาก่อน ธนาณ