แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การใช้พจนานุกรม
70% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10.

ข้อใดเรียงลำดับตามพจนานุกรมได้ถูกต้อง

เฉลย

เพราะเรียงลำดับตามพยัญชนะ  ท มาก่อน ส มาก่อน ห