แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การใช้พจนานุกรม
80% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7.

คำในข้อใดเรียงลำดับตามวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง

เฉลย

เพราะการเรียงลำดับวรรณยุกต์ ตามพจนานุกรมจะเริ่มจาก
     1. คำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์
     2. คำที่ใช้วรรณยุกต์เอก
     3. คำที่ใช้วรรณยุกต์โท
     4. คำที่ใช้วรรณยุกต์ตรี
     5. คำที่ใช้วรรณยุกต์จัตวา