แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การใช้พจนานุกรม
100% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6.

สระในข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับตามรูปสระได้ถูกต้อง

เฉลย

เพราะการเรียงลำดับจามรูปสระคือ อะ อัว อัวะ อา อำ อิ อี อึ อือ อุ อู เอ เอะ เอา เอาะ เอิ เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ