แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การใช้พจนานุกรม
90% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4.

ข้อใดเรียงลำดับตามพยัญชนะได้ถูกต้อง

เฉลย

เพราะ เรียงลำดับตาม ก-ฮ โดย ก มาก่อน บ มาก่อน ม มาก่อน ว มาก่อน ฮ