แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
20% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนเรื่อง พระอุรุเวลกัสสปะ คือข้อใด