แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
20% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. จากชาดกเรื่องนกขมิ้นสอนลิงพาล ทำให้เรารู้วิธีปฏิบัติตนต่อคนพาลอย่างไร