แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
90% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. จากเรื่องมหาอุกกุสชาดก เหตุใดอุบาสก และภรรยาจึงได้บรรลุธรรมในขั้นโสดาบัน