แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 2
57% Complete
6 of 7
ข้อที่ 6.

ในปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา สารผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นอย่างไร

เฉลย

สารผลิตภัณฑ์มีสมบัติขึ้นอยู่กับสารตั้งต้น