แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 2
57% Complete
5 of 7
ข้อที่ 5.

ข้อใดเป็นสารตั้งต้นของการกัดกร่อนอันเนื่องจากฝนกรด

เฉลย

H2SO4