แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 2
57% Complete
4 of 7
ข้อที่ 4.

ข้อใดแสดงถึงพื้นที่ผิวซึ่งมีผลต่อปฏิกิริยา

เฉลย

การแล่ปลาก่อนย่างหรือทอด