แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 2
57% Complete
3 of 7
ข้อที่ 3.

ข้อใดเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยา 2Na + 2H2O

เฉลย

2NaOH +H2