แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 2
57% Complete
2 of 7
ข้อที่ 2.

สัญลักษณ์ (aq) ในปฏิกิริยาเคมีหมายถึงข้อใด

เฉลย

สารละลายในน้ำ