แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
35% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7.

ปัจจัยในข้อใด ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น