แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
70% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6.

ปัจจัยในข้อใด ใช้ในการพิจารณาสารตั้งต้นที่เป็นของแข็ง

เฉลย

สำหรับปฏิกิริยาเนื้อผสมที่มีสารตั้งต้นเป็นของแข็งนั้นปฏิกิริยาจะเกิดที่ผิวของของแข็งนั้น ดังนั้นถ้าพื้นที่ผิวมีมาก ปฏิกิริยาจะเกิดเร็ว ถ้าพื้นที่ผิวน้อย ปฏิกิริยาจะเกิดช้า